Wstępem do niej jest krótka wzmianka o pojęciu animacji oraz szcze­gółowych jej rodzajach, z którymi powiązana jest animacja współpracy środowiskowej. Z interpretacji tendencji w zakresie ich rozwoju w pe­wien sposób wynika ów nowy twór, jakim jest opisywany typ animacji. W społeczeństwie wiedzy, w którym żyjemy i w którym zaznaczają się te tendencje, edukacja jest bowiem szczególnie cenionym dobrem, a spo­łeczna uwaga i wysiłki koncentrują się na optymalizacji warunków, w których ona przebiega, na czynieniu jej dobrem ogólnodostępnym.Z nastawień tych wyrasta, wiodąca dla animacji współpracy środowi­skowej i stanowiąca jej główny cel, idea partnerstwa edukacyjnego, któ­re wiązać ma środowiska edukacji, takie jak rodzina, szkoła i lokalna społeczność we współpracy, przynoszącej korzyści wszystkim zaangażo­wanym stronom. O tych zagadnieniach traktuje zasadnicza część tekstu.Kończy go opis roli i funkcji animatorów współpracy środowisko­wej, których zbiorowy wysiłek – jak sugeruję – układa się w kształt ru­chu społecznego, natomiast w wymiarze jednostkowym jest metodą społecznego działania, ale i stylem życia animatora, dla którego wartość ma zaangażowanie, aktywne uczestnictwo w świecie i samorealizacja poprzez dialog.

Antoni Kowalski

By Antoni Kowalski

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

Dodaj komentarz