RUCH ANIMACJI

Ruch animacji społeczno-kulturalnej i społeczno-wychowawczej najszerzej rozwinął się we Francji. Problematyka ta i związana z nią ter­minologia pojawiła się w latach sześćdziesiątych (ubiegłego stulecia) w opracowaniach naukowych i publicystycznych francuskich,…

W NOWYCH WARUNKACH

W nowych dziś warunkach społeczno-politycznych i w decentralizu­jącym się systemie, umożliwiającym różne rozwiązania edukacyjne i różnorodne drogi tej edukacji, problemy powiązania szkoły ze środo­wiskiem lokalnym, partnerstwa rodziny z instytucjami pozaszkolnymi…